เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

  • ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์รวมปลอดภัยและพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดี
  • บุคบากรมีความรู้ความสามารถมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับอค์กร
  • มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่มีสภาพคล่องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • มีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี
ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ม.12 บ้านหนองทับม้า ครั้งที่ 1

โดย admin เมื่อ 05/08/2022

5 ส.ค.65 กลุ่มงานเวชฯร่วมกับสภาองค์กรชุมชนชมผู้สูงอายุ ต.เสนางคนิคม อสม.ชุมชน2 อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ม.12 บ้านหนองทับม้า ครั้งที่ 1 โดยได้รับงบประมาณจาก สสส.ขอบคุณทีมวิทยากรจาก รพ. คุณสุกัญญา ขยันทำ นักโภชนาการ คุณรัตนพร เจริญรัตน์ กลุ่มงานทันตกรรม และ คุณดอกไม้ ศรีสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

แสดงความยินดีกับคุณกิ่งกมล พุทธบุญได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Best Practice

โดย admin เมื่อ 11/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิ่งกมล พุทธบุญได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Best Practice เรื่อง การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน20เครื่องในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

โดย admin เมื่อ 09/08/2022

นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 20 เครื่อง ในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม โดย ท่าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปให้บริการผู้ป่วยครับในนามโรงพยาบาลเสนางคนิคมขอขอบพระคุณทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

โดย admin เมื่อ 05/12/2021

วันนี้ (5 ธันวาคม 2564 ) เวลา 08.30 น . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรมพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)โรงพยาบาลสามสหาย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลขวัญใจมหาชน(National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

รางวัลขวัญใจมหาชนในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัล ระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับคุณอรุณนีย์ ข้อจักร์ และคุณจีลาวัลย์ ลือชา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม