เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รวมภาพกิจกรรมต้อนรับ - ส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โดย admin เมื่อ 01/10/2016

- วันที่ 1 ต.ค. เดินทางไปส่ง นพ.สสจ.ภาสกร ที่จังหวัดชัยภูมิครับ - วันที่ 2 ต.ค. ต้อนรับ นพ.สสจ.ท่านใหม่ นพ.ประภาส วีระพล ย้ายมาจากจังหวัดนครพนม - วันที่ 3 ต.ค. ส่ง รอง นพ.สสจ. นพ.บัญชา สรรพโส ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ยโสธรครับ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฎิบัติการ District Health Board

โดย admin เมื่อ 01/09/2016

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ณ ห้องประชุมกรกฎ’๔๓ โรงพยาบาลเสนางคนิคม เวลา : 13.00 – 16.00 เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต โดยมีนายเมธีท ขุนศรี นายอำเภอเสนางคนิคม เป็นประธานคณะกรรมการ และอ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกำหนดประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

โดย admin เมื่อ 16/06/2016

ท่านนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสารารณสุขเขต 10 ได้ลงตรวจราชการกรณีปกติรอบ 2 พื้นทีอำเภอเสนางคนิคมดูผลการดำเนินงาน คปสอ.เสนางคนิคม และเดีนเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลให้กำลัง ใจเจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติงานเสร็จแล้วลงเยี่ยม รพ.สต.ไร่สีสุก โดยมีนายอำเภอเสนางคนิคมร่วมตอนรับพร้อมท้งทีมผู้สูงอายุ ทีม อสม.และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ รพ.สต.ไร่สีสุก

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

บายศรีเจ้าหน้าที่ใหม่

โดย admin เมื่อ 31/05/2016

บายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่มาใหม่และเจ้าหน้าที่ย้ายและศึกษาต่อ

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม