เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

  • ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์รวมปลอดภัยและพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดี
  • บุคบากรมีความรู้ความสามารถมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับอค์กร
  • มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่มีสภาพคล่องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • มีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี
ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

โรงพยาบาลเสนางคนิคม เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์

โดย admin เมื่อ 07/01/2020

วันที่ 7 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ วันที่ให้บริการ ทุกบ่ายวันอังคารสถานที่ ห้องตรวจคลินิกพิเศษ2( NCD) การบริการ ให้คำปรึกษา และส่งต่อเพื่อรับน้ำมันกัญชาหรือตำรับยาสุขไสยาสน์ ที่ รพ พนา ( รพ เสนางคนิคม ยังไม่มียา) สำหรับผู้ที่ข้อบ่งใช้ และไม่มีข้อห้ามใช้

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เปิดศูนย์อุบัติเหตุช่วงเทศการตอนรับปีใหม่ 2563

โดย admin เมื่อ 27/12/2019

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมเปิดศูนย์อุบัติเหตุช่วงเทศการตอนรับปีใหม่ 2563 โดยมีนายแพทย์ประภาส วีระพล สสจ.อำนาจเจริญเป็นประธาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

โดย admin เมื่อ 14/01/2019

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับเจ้าหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมออกให้ความรู้แก่ประชาขนในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจร่วมทั้งพูดคุยหาแนวทางในการดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและเฝ้าระวังโรคในชุม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โดย admin เมื่อ 08/11/2018

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 25261 งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมและเจ้าหน้าที่ รส.สต ในเขตอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)โรงพยาบาลสามสหาย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลขวัญใจมหาชน(National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

รางวัลขวัญใจมหาชนในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม