เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

  • ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์รวมปลอดภัยและพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดี
  • บุคบากรมีความรู้ความสามารถมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับอค์กร
  • มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่มีสภาพคล่องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • มีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี
ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมซ้อมแผนรับสถานการณ์โควิด (covid-19)

โดย admin เมื่อ 13/01/2021

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ประชุมซักซ้อมแผนรับมือกรณีเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยหรือติดเชื้อ covid-19 ที่เขามารับบริการทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาราชการ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ่อมแผนระงับเหตุรุนแรงที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดย admin เมื่อ 26/11/2020

วันที่26พ.ย.2563 เวลา14.00น.โรงพยายาลเสนางคนิคมร่วมกับสภ.เสนางคนิคม ร่วมซ่อมแผนระงับเหตุรุนแรง ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมหาแนวทางลดอบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตรายระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564

โดย admin เมื่อ 18/11/2020

ันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประชุม คณะกรรมการศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลเสนางคนิคมโดยได้ทำ MOU กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการให้ รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก การทำ พรบ.รถจักรยานยนต์ ทุกคันในหมู่บ้าน การแก้ปัญหาจุดเสี่ยง การสอบสวนการตายจากอุบัติเหตุจราจร การควบคุมด่านชุมชนคุณภาพ. และการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจราจร ช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 29 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา"

โดย admin เมื่อ 29/10/2020

นายปัณณธร เลิศเอกธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมพร้อมเจ้าหน้าที่จัด กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา"รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)โรงพยาบาลสามสหาย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลขวัญใจมหาชน(National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

รางวัลขวัญใจมหาชนในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี ผลงาน ผลการพัฒนา​​แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อคุณภาพ​ภาพการรักษาการ​ผู้ป่วย

นางสาวศิรินภา สุทธิ​พร​ชัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ​ชำนาญการชื่อผลงาน ผลการพัฒนา​​แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อคุณภาพ​ภาพการรักษาการ​ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม รางวัลนำเสนอ ระดับดี เขตสุขภาพที่10

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม