เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

คณะกรรมการบริหาร คปสอ.เสนางคนิคม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดย admin เมื่อ 30/01/2017

คณะกรรมการบริหาร คปสอ.เสนางคนิคม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและต่อต้านคอร์รัปชั่นในการประชุม คปสอ.เสนางคนิคม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที

โดย admin เมื่อ 13/12/2016

โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีตรวจรักษาผู้ป่วยและถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพฯและได้รับพระกรุณาอย่างสูงมอบทุนพระราชทานแก่โรงพยาบาลเสนางค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

กลุ่มงานทันตกรรมร่วมออกบูธงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2559

โดย admin เมื่อ 01/12/2016

กลุ่มงานทันตกรรมนำโดย ทพ.เจนวิชญ์ พิสุทธิพันธุ์วงศ์ ร่วมออกบูธงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2559

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ทำกิจกรรม 5 บริเวณโรงพยาบาลเสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 24/11/2016

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนงคนิคม นายแทพย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม นำเจ้าหน้าโรงพยาบาลเสนางคนิคมทำกิจกรรม 5ส บริเวณโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม