เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

  • ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์รวมปลอดภัยและพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดี
  • บุคบากรมีความรู้ความสามารถมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับอค์กร
  • มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่มีสภาพคล่องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • มีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี
ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ20 มีนาคม 2564

โดย admin เมื่อ 09/04/2021

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับ อสม.เภอเสนางคนิคม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ณ ตลาดสดอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ QA

โดย admin เมื่อ 07/04/2021

วันที่7เมษายน2564 เวลา08.00นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ QA ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ออกหน่วยปฐมพยาบาล การตรวจเลือกทหารกองเกิน

โดย admin เมื่อ 04/04/2021

วันที่ 4 เมษายน 2564เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล การตรวจเลือกทหารกองเกิน ณ หอ ประชุมที่ว่าการ อำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมกับเยาวชนชุมชน1น้ำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

โดย admin เมื่อ 29/03/2021

วันที่29 มีนาคม2564 งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้า ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนในภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กTO BE NUMBER ONE ต้นแบบ

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)โรงพยาบาลสามสหาย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลขวัญใจมหาชน(National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

รางวัลขวัญใจมหาชนในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี ผลงาน ผลการพัฒนา​​แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อคุณภาพ​ภาพการรักษาการ​ผู้ป่วย

นางสาวศิรินภา สุทธิ​พร​ชัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ​ชำนาญการชื่อผลงาน ผลการพัฒนา​​แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อคุณภาพ​ภาพการรักษาการ​ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม รางวัลนำเสนอ ระดับดี เขตสุขภาพที่10

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม