เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

  • ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์รวมปลอดภัยและพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดี
  • บุคบากรมีความรู้ความสามารถมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับอค์กร
  • มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่มีสภาพคล่องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • มีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี
ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ลงพื้นที่ ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โดย admin เมื่อ 15/06/2020

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลเสนางคนิคมนำโดย นายสัญญา อุสาหะวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ร่วมกับ อสม.ลงพื้นที่ ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 1 บ้านหนองทับม้า

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการลดอ้วนด้วย 4D

โดย admin เมื่อ 24/02/2020

วันระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลเสนางคนิคมจัดโครงการลดอ้วนด้วย 4D เปลี่ยนวิถีด้วย Tailor made program ของกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ คปสอ.เสนางคนิคม ณ ห้องประชุม กรกฎ 43 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรม.การพัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)หลักสูตร อสม.หมอประจำหมู่บ้าน

โดย admin เมื่อ 24/01/2020

อบรม.การพัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)หลักสูตร อสม.หมอประจำหมู่บ้าน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย admin เมื่อ 23/01/2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คปสอ.เสนางคนิคม นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และ สสอ. เสนางคนิคม นายทศพงศ์ บุญพุฒ ประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)โรงพยาบาลสามสหาย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลขวัญใจมหาชน(National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

รางวัลขวัญใจมหาชนในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม