เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โดย admin เมื่อ 09/10/2017

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เสนางคนิคม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทำเป็นครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

เข้าร่วมมหกรรม 3 ดี

โดย admin เมื่อ 11/10/2017

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนชาวตำบลนาสะอาดอำเภอเสนางคนิคม ร่วมจัดบูธนิทรรศการของดีเมืองเสนางข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์จะขยะรีไซเคิลครับ ตามนโยบาย "อำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน 3ดี คือ บ้านโคกสะอาด และบ้านนาสะอาด เข้ารับรางวัลใบประกาศณีบัตร และโล่รางวัลประเภท "คนดี" ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

โดย admin เมื่อ 12/10/2017

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต มีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมตักบาตรในเวลา 07.00 น. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหาร

โดย admin เมื่อ 29/09/2017

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.ไร่สีสุก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. เป็นต้น ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม