เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่้อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน

โดย admin เมื่อ 19/12/2017

โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่้อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน ในการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมกรกฎ 43 ของโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน

โดย admin เมื่อ 13/12/2017

โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่้อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของหน่อยงาน ในการประชุมคณุกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสนางคนิคมในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา13.30 น ณ ห้องประชุมกรกฎ 43 ของโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

โดย admin เมื่อ 01/12/2017

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 น.ส.พัชราภรณ์ ทองห่อ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบมาตรฐานงานสุขศึกษา เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานและมอบใบประกาศ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

โดย admin เมื่อ 09/11/2017

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม