เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คปสอ. เสนางคนิคม


โดย admin

เมื่อ 26/05/2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คปสอ.เสนางคนิคม นายแพทย์ปกรณ์พล มงคลวงศ์เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฎิบัติการและบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ คปสอ.เสนางคนิคม โดยมีตัวแทนจาก สสอ. และ รพ.สต. 8 แห่ง เข้าร่วมฯ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3