เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ตักบาตรทำบุญครบรอบ 32 ปี


โดย admin

เมื่อ 28/06/2017

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลเสนางคนิคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 32 ปี ประจำปี2560 โดยมีท่านนายอำเภอเสนางคนิคม เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3