เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital


โดย admin

เมื่อ 17/08/2017

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม และ รพ.สต.หนองคล้า ร่วมรับประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital จากศูนยูอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3