เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับประเมินองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในสถานที่ทำงาน


โดย admin

เมื่อ 13/09/2017

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมรับการประเมินองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานจากคณะกรรมการประเมินศูนย์อนามัยที่ 10


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3