เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

จัดกิจกรรมวันเภสัชกรโลก


โดย admin

เมื่อ 25/09/2017

นายแพทย์ปกรณ์พล มงคลวงศ์ ร่วมกับเภสัชกร ในกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน ให้ความรู้ในการใช้ยาแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันเภสัชกรโลก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ตามโครงการพัฒนาฉลากยารูปภาพเพื่อลดปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3