เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหาร


โดย admin

เมื่อ 29/09/2017

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ รพ.สต.ไร่สีสุก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. เป็นต้น ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3