เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

NCD clinic รพ.สต.หนองสามสี


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 08/04/2014

วันที่ 8 เมษายน 2557 NCD clinic รพ.สต.หนองสามสี คปสอ.เสนางคนิคม ได้รับความร่วมมือจาก นสค. ผู้ช่วย นสค. ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยเบาหวานความดันผู้สูงอายุ 100 กว่าราย(ขอบคุณจนท. ผู้ป่วยและญาติทุกท่านที่อนุญาตให้บันทึกภาพ)


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3