เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

เข้าร่วมมหกรรม 3 ดี


โดย admin

เมื่อ 11/10/2017

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนชาวตำบลนาสะอาดอำเภอเสนางคนิคม ร่วมจัดบูธนิทรรศการของดีเมืองเสนางข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์จะขยะรีไซเคิลครับ ตามนโยบาย "อำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน 3ดี
คือ บ้านโคกสะอาด และบ้านนาสะอาด เข้ารับรางวัลใบประกาศณีบัตร และโล่รางวัลประเภท "คนดี" ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3