เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์


โดย admin

เมื่อ 09/10/2017

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เสนางคนิคม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดทำเป็นครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเสนางคนิคม


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3