เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด


โดย admin

เมื่อ 09/11/2017

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3