เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ซ้อมรับอุบัติเหตุ ปี 2561


โดย admin

เมื่อ 10/04/2018

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมด้วย


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3