เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม

เมื่อ 12/04/2014

โรงพยาบาลเสนางคนิคม จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ 12 เม.ย.57 โดยท่าน นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ซึ่งมีทั้ง เจ้าหน้าที่ จากทุกกลุ่มงานเข้าร่วมรดน้ำแก่ท่านผู้อำนวยการ และท่านผู้อำนวยการยังให้โอวาท อวยพร แก่เจ้าหน้าที่ ทุกคนที่เข้าร่วมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อีกด้วย


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3