เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมหาแนวทางลดอบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตรายระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564


โดย admin

เมื่อ 18/11/2020

ันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประชุม คณะกรรมการศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลเสนางคนิคมโดยได้ทำ MOU กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการให้ รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก การทำ พรบ.รถจักรยานยนต์ ทุกคันในหมู่บ้าน การแก้ปัญหาจุดเสี่ยง การสอบสวนการตายจากอุบัติเหตุจราจร การควบคุมด่านชุมชนคุณภาพ. และการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุจราจร ช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 29 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3