เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

การใช้appication การประเมินและดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 mental health check in


โดย admin

เมื่อ 11/02/2021

11กุมพาพัธ์2564 งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมกับสสอ.เสนางคนิคม รณรงค์ การใช้appication การประเมินและดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 mental health check in ในกลุ่มอสม.เชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตและสารเสพติดเพื่อใช้ในการประเมินภาวะเคลียด...ภาวะหมดไฟ..เสี่ยงฆ่าตัวตาย..ซึมเศร้า..และพลังใจ ในตนเองและบุคคลที่อยู่ในการดูแลของทีม อสม. เพื่อให้ได้รับการคัดกรองและเข้าถึงระบบบริการได้รวดเร็วและได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา กลุ่มเป้าหมาย อสม.ชุมชน1-3 ตำบลเสนางคนิคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่12


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3