เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ส่งทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สถารการณ์ ระบาด COVID 19 จังหวัดสมุทรสาคร


โดย admin

เมื่อ 14/02/2021

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมื่องอำนาจเจริญ นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมพร้อมด้วยคณะทีมจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายแพทย์ประภาส วีระพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนร่วมงาน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ร่วมส่งทีมนักรบชุดขาวช่วยเหลือ
สถารการณ์ ระบาด COVID 19 จังหวัดสมุทรสาคร ขออาราถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง
คุ้มครองปกป้องทีมหมอ เภสัช พยาบาล EMT และ พขร ทั้ง 8 ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและแคล้วคลาดปลอดภัยปลอดโรค
ตลอดการทำงาน


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3