เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

กิจกรรมการติดตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีพุทธ


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 29/05/2014

ดร.ศินีพร อุนนกิตติและคณะ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พึ่งตนเองด้าน "สุขภาพดี วิถีพุทธ" ชุมชนนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยท่านมีนายอำเภอเสนางคิคมและท่าน นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมต้อนรับ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3