เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล


โดย admin

เมื่อ 22/02/2021

วันที่ 22-23 ก.พ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับCUPเสนางคนิคม ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมให้บริการและตามตัวชี้วัดของหน่วยบริการในเขต


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3