เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง


โดย admin

เมื่อ 25/02/2021

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกัน สสจ.อำนาจเจริญ
พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจสอบประเมินควบคุมภายในระบบ 5 มิติ โรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจสอบและประเมิน
ประจำปี 2564


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3