เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ตัวแทนชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้านเดินทางไปประกวดTO BE NUMBER ONE ระดับภาค


โดย admin

เมื่อ 28/03/2021

28 มีนาคม 2564 เวลา12.00น.
ตัวแทนชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้า นำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 หนองทับม้า/คณะครูนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคมเข้าพบ
ท่านนายอำเภอเสนางคนิคมและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเสนางคนิคม เพื่อขอพรก่อนเดินทางไปประกวดและร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานชุมชน TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาค กลุ่มดีเด่น ที่จังหวัดขอนแก่น


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3