เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

งานสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมกับเยาวชนชุมชน1น้ำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค


โดย admin

เมื่อ 29/03/2021

วันที่29 มีนาคม2564 งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชน1 หนองทับม้า ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนในภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กTO BE NUMBER ONE ต้นแบบ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3