เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน20เครื่องในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม


โดย admin

เมื่อ 09/08/2022

นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 20 เครื่อง ในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม โดย ท่าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปให้บริการผู้ป่วยครับในนามโรงพยาบาลเสนางคนิคมขอขอบพระคุณทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3