เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ม.12 บ้านหนองทับม้า ครั้งที่ 1


โดย admin

เมื่อ 05/08/2022

5 ส.ค.65 กลุ่มงานเวชฯร่วมกับสภาองค์กรชุมชนชมผู้สูงอายุ ต.เสนางคนิคม อสม.ชุมชน2 อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ม.12 บ้านหนองทับม้า ครั้งที่ 1 โดยได้รับงบประมาณจาก สสส.ขอบคุณทีมวิทยากรจาก รพ. คุณสุกัญญา ขยันทำ นักโภชนาการ คุณรัตนพร เจริญรัตน์ กลุ่มงานทันตกรรม และ คุณดอกไม้ ศรีสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3