เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

พิธีบวงสรวงขึ้นศาลเทพเทวดา ปู่ย่าตายาย


โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม

เมื่อ 22/05/2014

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พิธีบวงสรวงขึ้นศาลเทพเทวดา ปู่ย่าตายาย โรงพยาบาลเสนางคนิคม
ได้สัมผัสถึงคำนิยามของคำว่า Health อย่างสมบูรณ์ ที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาด้าน Biopsychosocial (กายใจสังคม) เป็นอันมาก ทำให้เราเผลอลืมไปว่ายังมีมิติ spiritual (พิธีกรรมและจิตวิญญาณ) ที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามของประเพณีโบราณ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3