เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

NCD clinic รพ.สต.หนองสามสี เดือนมิถุนายน2557


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 03/06/2014

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นคิวของ รพ.สต.หนองสามสี ในการออกให้บริการผู้ป่วย NCD. เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่รพช. นำทีมโดยท่านประธาน คปสอ. นพ.สุรเดชช ชวะเดช พร้อมทีมงานสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง ออกให้บริการผู้ป่วยด้วยรอยยิ้ม ผู้ป่วยยังหนาแน่นเหมือนเดิม และแถมโปรโมชั่น ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยอีก หนึ่งเด้ง ขอคุณท่านอรดี ไวยพันธ์ ผอ.รพ.สต.และทีมงานครับ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3