เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

กิจกรรมตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 05/06/2014

นนี้ 5 มิย.57 กลุ่มงานเวชฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมข่าและบ้านนาสะอาด จำนวน 2 แห่ง มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย พบว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ป่วยด้วยอาการตากุ้งยิง 1 ราย ส่วนพัฒนาการนั้นเข้าข่ายสงสัยพัฒนาการช้าจำนวน 5 ราย


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3