เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์และ คณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานDHS


โดย admin

เมื่อ 01/09/2014

1กย.57 นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นางบุญเรือง ชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 10 อุบลฯและคณะเจ้าหน้าที่ สปสช.ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานDHS (District Health System) ที่ อำเภอเสนางคนิค


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3