เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


โดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ

เมื่อ 29/09/2014

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้
1 โรค DM HT และการเกิดภาวะแทรกซ้อน & การดูแล
2 เป็นโรค DM HT อย่างไรให้อายุยืนยาว
3 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4 การดูเรื่องยาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
5 การดูแลช่องปากของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6 การดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้มีความสุข


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3