เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

งานปีใหม่และ Sport night คปสอ.เสนางคนิคม


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 15/01/2014

15 ม.ค. 57 งานปีใหม่และ Sport night คปสอ.เสนางคนิคม ได้รับเกียรติจากท่านมนตรา กอซอ นายอำเภอเสนางคนิคม กล่าวคำอวยพร แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คปสอ.เสนางคนิคม


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3