เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

คปสอ.เสนางคนิคมรับช่อดอกไม้จากนายแพทย์สสจ.


โดย admin

เมื่อ 30/04/2015

คปสอ.เสนางคนิคมรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลเครือข่ายดีเด่นในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา 100% จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3