เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้DHMLที่รพ.สต.ไร่สีสุก


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 14/05/2015

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทีมพี่เลี้ยง(P) อ.ที่ปรึกษา (AI) ทีมผู้เรียน(LT) ทั้ง 4 อำเภอ(เมือง,พนา,ลืออำนาจ,เสนางคนิคม) ทีม LCC.พนา ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ DHML จ.อำนาจเจริญ สัญจร ครั้งที่ 1 ที่ รพ.สต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3