เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

มหกรรมออกกำลังกาย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ


โดย คปสอ.เสนางคนิคม

เมื่อ 29/05/2015

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 08.30 น. ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอเสนางคนิคม และนายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมเปิดงาน มหกรรมออกกำลังกาย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “อาหารสร้างสุข ออกกำลังกายตามวิถี อารมณ์ดีบ่โศกเศร้า ปลอดเหล้างานบุญ หนุนนำสิ่งแวดล้อม พร้อมใจภาคี”

มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ฟ้อนนกกาบบัว ตำบลโพนทอง รำวงย้อนยุค ตำบลไร่สีสุก บาสโล้บร็อก ตำบลหนองสามสี และมอบส้วมนั่งราบให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม ต้องขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุน จากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3