เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ทีมหมอครอบครัวมอบของขวัญปีใหม่


โดย admin

เมื่อ 30/12/2015

ทีมหมอครอบครัว คปสอ.เสนางคนิคม นำโดยนพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ติดตามเยี่ยมบ้านและมอบยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ แก่ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ผู้ป่วยระยะประคับประคองและ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3