เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

มหกรรมเดิน-วิ่ง เมืองเสนางค์


โดย admin

เมื่อ 22/03/2016

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมมหกรรมเดิน-วิ่งเมืองเสนางค์ ซึ่งจัดขึ้นโดย คปสอ.เสนางคนิคม ร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ให้ประชาชนเมืองเสนางค์ สนใจเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3