เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10


โดย admin

เมื่อ 16/06/2016

ท่านนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสารารณสุขเขต 10 ได้ลงตรวจราชการกรณีปกติรอบ
2 พื้นทีอำเภอเสนางคนิคมดูผลการดำเนินงาน คปสอ.เสนางคนิคม และเดีนเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลให้กำลัง
ใจเจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติงานเสร็จแล้วลงเยี่ยม รพ.สต.ไร่สีสุก โดยมีนายอำเภอเสนางคนิคมร่วมตอนรับพร้อมท้งทีมผู้สูงอายุ ทีม อสม.และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ รพ.สต.ไร่สีสุก


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3