เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฎิบัติการ District Health Board


โดย admin

เมื่อ 01/09/2016

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ณ ห้องประชุมกรกฎ’๔๓ โรงพยาบาลเสนางคนิคม เวลา : 13.00 – 16.00 เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต โดยมีนายเมธีท ขุนศรี นายอำเภอเสนางคนิคม เป็นประธานคณะกรรมการ และอ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกำหนดประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3