เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รวมภาพกิจกรรมต้อนรับ - ส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ


โดย admin

เมื่อ 01/10/2016

- วันที่ 1 ต.ค. เดินทางไปส่ง นพ.สสจ.ภาสกร ที่จังหวัดชัยภูมิครับ
- วันที่ 2 ต.ค. ต้อนรับ นพ.สสจ.ท่านใหม่ นพ.ประภาส วีระพล ย้ายมาจากจังหวัดนครพนม
- วันที่ 3 ต.ค. ส่ง รอง นพ.สสจ. นพ.บัญชา สรรพโส ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ยโสธรครับ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3