เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559


โดย admin

เมื่อ 01/11/2016

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559 ระหว่างวันที่1-7 พฤศจิกายน2559 โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรม"การปฐมพยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้" โดยมอบหมายให้งานสุขภาพจิตและยาเสพติดกิจกรรมได้ให้สุขศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุการณ์เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3