เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

IC & ENV round


โดย ทีมคุณภาพ

เมื่อ 25/02/2014

"คุณภาพมาตรฐานที่ปราศจากการทบทวนและปรับปรุงเพื่อพัฒนา มีนัยว่าถ้าหากไม่มาตรฐานคุณภาพนั้นตายแล้ว ผู้ใช้มาตรฐานนั้นก็คงตายแล้ว"


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3