เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที


โดย admin

เมื่อ 13/12/2016

โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีตรวจรักษาผู้ป่วยและถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพฯและได้รับพระกรุณาอย่างสูงมอบทุนพระราชทานแก่โรงพยาบาลเสนางค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3