เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

สงกรานต์โรงพยาบาลเสนางคนิคม 2560


โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันสุขภาพ

เมื่อ 12/04/2017

ในวันที่ 12 มษายน 2560 ตั้งแต่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม นำโดย นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 สืบสาน วันปีใหม่ไทย โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ, กิจกรรมรดน้ำดำหัว และการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันของคณะเจ้าหน้าที่


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3