เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2560


โดย admin

เมื่อ 22/05/2017

เมื่อวันที่22-23พฤษภาคม2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 นำโดย นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม เข้าร่วมรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2560 ทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3