เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB)


โดย admin

เมื่อ 02/06/2017

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) อำเภอเสนางคนิคม นำโดย ท่านนายอำเภอ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ สาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ นายทศพงษ์ บุณพุฒ และนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมประชุมขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ : ก้าวย่างที่มั่นคง ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้ร่วมอภิปราย


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3