เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ติดต่อเรา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ส่งข้อความ

สถานที่ตั้งของ โรงพยาบาลเสนางคนิคม

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งอยู่ที่ 83 หมู่ 3 ต.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

เบอร์โทรติดต่อ: 045-461008,045-461126

fax: 045-461041