เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

senangkhanikhom

ปี โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ Smart Teen to people จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)โรงพยาบาลสามสหาย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัลขวัญใจมหาชน(National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

รางวัลขวัญใจมหาชนในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี รางวัล ระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับคุณอรุณนีย์ ข้อจักร์ และคุณจีลาวัลย์ ลือชา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี ผลงาน ผลการพัฒนา​​แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อคุณภาพ​ภาพการรักษาการ​ผู้ป่วย

นางสาวศิรินภา สุทธิ​พร​ชัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ​ชำนาญการชื่อผลงาน ผลการพัฒนา​​แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อคุณภาพ​ภาพการรักษาการ​ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม รางวัลนำเสนอ ระดับดี เขตสุขภาพที่10

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี Best Practice เรื่อง การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิ่งกมล พุทธบุญ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Best Practice เรื่อง การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2557

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่าโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครอบ ๖๐ ปี ในงาน 15th HA National Forum "Engagement for Quality" โดยศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทรงประทานกิตติกรรมประกาศแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2557

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนำเสนอโปสเตอร์ "การขับเคลื่อน DHS ผ่านกระบวนการ ODOP สู่นวตกรรมสุขภาพ" ประเด็น "ไทเสนางค์ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ ต้านภัยเบาหวานความดันโลหิตสูง"

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2556

ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2556 โดย กรมอนามัย (28 ธันวาคม 2555 )

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2556

รับใบประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2555

ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ เรื่อง หมอยาใจ เป็น 1 ใน 60 นวัตกรรม ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 (18-20 มกราคม 2555)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2555

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน CQI /นวัตกรรมแบบ oral Presentation เรื่องวัคซีนวัยใส หัวใจวัยรุ่น ระดับเขต ปี 2555 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรี-มหาโพธิ์ (22 สิงหาคม 2555 )

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2555

รับการประเมิน การดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส แบบยั่งยืน (19 เมษายน 2555 )

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2555

รับการเยี่ยมสำรวจและประเมินซ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (20 เมษายน 2555 )

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2555

เครือข่ายบริการจิตเวชดีเด่นประจำปี 2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (18 มกราคม 2556)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. (27 เมษายน 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน CQI/นวัตกรรม แบบ Poster Presentation เรื่อง คลินิกเด็กรักษ์สนุก (คลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน) ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายสาธารณสุขที่13 (29-30 สิงหาคม 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ระบบ Medication reconciliation ในหอผู้ป่วยใน สู่งานประจำอย่างยั่งยืน ในการนำเสนองานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานส่งเสริมป้องกันทางทันตสาธารณสุขและเภสัชกรรมชุมชน เขต 10 (กันยายน 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงาน Oral presentation เป็น 1 ใน 6 ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประชุมวิชาการเขต 13 เรื่อง ผลลัพธ์ของกระบวนการประสาน รายการยา ปี 2554 (กันยายน 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2553

ได้รับรางวัลประเภทโรงพยาบาลชุมชน ระดับเงิน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการมาตรฐานสาธารณสุขประจำปี 2552 (11 มกราคม 2553)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2553

ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (20 กันยายน 2553)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2552

ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (7 กันยายน 2552)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2552

ชนะเลิศระดับเขตโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (8 ธันวาคม2552)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2551

เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่การรับรอง 5 ส.ป้ายทองเทิดพระเกียรติ (13 กรกฎาคม 2551)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2549

ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่ 2 จาก สรพ. (12 ตุลาคม 2549)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2548

ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขั้นที่ 1 (กระบวนการ) จากกรมอนามัย (22 เมษายน 2548)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2547

ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่ 1 จาก สรพ. (17 มีนาคม 2547)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2546

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 หน่วยงานที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดีเด่นระดับจังหวัด

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2545

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงพยาบาลชุมชนที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับเขต

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3