เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2557

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่าโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครอบ ๖๐ ปี ในงาน 15th HA National Forum "Engagement for Quality" โดยศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทรงประทานกิตติกรรมประกาศแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2557

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนำเสนอโปสเตอร์ "การขับเคลื่อน DHS ผ่านกระบวนการ ODOP สู่นวตกรรมสุขภาพ" ประเด็น "ไทเสนางค์ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ ต้านภัยเบาหวานความดันโลหิตสูง"

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2556

ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2556 โดย กรมอนามัย (28 ธันวาคม 2555 )

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2556

รับใบประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2555

ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ เรื่อง หมอยาใจ เป็น 1 ใน 60 นวัตกรรม ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 (18-20 มกราคม 2555)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2555

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน CQI /นวัตกรรมแบบ oral Presentation เรื่องวัคซีนวัยใส หัวใจวัยรุ่น ระดับเขต ปี 2555 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรี-มหาโพธิ์ (22 สิงหาคม 2555 )

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2555

รับการประเมิน การดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส แบบยั่งยืน (19 เมษายน 2555 )

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2555

รับการเยี่ยมสำรวจและประเมินซ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (20 เมษายน 2555 )

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2555

เครือข่ายบริการจิตเวชดีเด่นประจำปี 2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (18 มกราคม 2556)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. (27 เมษายน 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน CQI/นวัตกรรม แบบ Poster Presentation เรื่อง คลินิกเด็กรักษ์สนุก (คลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน) ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายสาธารณสุขที่13 (29-30 สิงหาคม 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ระบบ Medication reconciliation ในหอผู้ป่วยใน สู่งานประจำอย่างยั่งยืน ในการนำเสนองานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานส่งเสริมป้องกันทางทันตสาธารณสุขและเภสัชกรรมชุมชน เขต 10 (กันยายน 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2554

ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงาน Oral presentation เป็น 1 ใน 6 ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประชุมวิชาการเขต 13 เรื่อง ผลลัพธ์ของกระบวนการประสาน รายการยา ปี 2554 (กันยายน 2554)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2553

ได้รับรางวัลประเภทโรงพยาบาลชุมชน ระดับเงิน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการมาตรฐานสาธารณสุขประจำปี 2552 (11 มกราคม 2553)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2553

ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (20 กันยายน 2553)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2552

ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (7 กันยายน 2552)

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2552

ชนะเลิศระดับเขตโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (8 ธันวาคม2552)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2551

เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่การรับรอง 5 ส.ป้ายทองเทิดพระเกียรติ (13 กรกฎาคม 2551)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2549

ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่ 2 จาก สรพ. (12 ตุลาคม 2549)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2548

ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขั้นที่ 1 (กระบวนการ) จากกรมอนามัย (22 เมษายน 2548)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2547

ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่ 1 จาก สรพ. (17 มีนาคม 2547)

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2546

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 หน่วยงานที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดีเด่นระดับจังหวัด

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2545

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงพยาบาลชุมชนที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับเขต

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3