เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2554


รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ระบบ Medication reconciliation ในหอผู้ป่วยใน สู่งานประจำอย่างยั่งยืน ในการนำเสนองานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานส่งเสริมป้องกันทางทันตสาธารณสุขและเภสัชกรรมชุมชน เขต 10 (กันยายน 2554)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3