เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี 2555


รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน CQI /นวัตกรรมแบบ oral Presentation เรื่องวัคซีนวัยใส หัวใจวัยรุ่น ระดับเขต ปี 2555 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรี-มหาโพธิ์ (22 สิงหาคม 2555 )


senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3