เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี 2557


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่าโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครอบ ๖๐ ปี ในงาน 15th HA National Forum "Engagement for Quality" โดยศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทรงประทานกิตติกรรมประกาศแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3