เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

เกี่ยวกับเรา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

image 1

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

ทำเนียบผู้บริหารของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

โครงสร้างบริหารของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเสนางคนิคม
ปี 2561 – 2565

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย

E:ได้ประสิทธิผล

N:คนทำงานร่วมเครือข่าย

A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์

N:มีจิตแห่งการเรียนรู้

G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

พันธกิจ (Missions)

 • 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวม
 • 4.พัมนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

 • 1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นองค์รวมปลอดภัยและพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดี
 • 2. บุคบากรมีความรู้ความสามารถมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับอค์กร
 • 3.มีการบริหารจัดการที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่มีสภาพคล่องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง
 • 4.มีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 • 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 • 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่าย
 • 4. พัฒนาสรรถนะบุคคลกรทุกระดับ

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

เข็มมุ่ง

 • 1. การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ AMI stroke TBI septic shock ให้ได้มาตฐานและปลอดภัย
 • 2. พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพ เพิ่มรายได้ ลดราย จ่าย