เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

เกี่ยวกับเรา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

image 1

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

ทำเนียบผู้บริหารของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

โครงสร้างบริหารของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเสนางคนิคม
ปี 2557 – 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Missions)

 • 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวม
 • 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

 • 1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 • 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดระบบสุขภาพแบบองค์รวม
 • 4. บุคคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเป็นทีมสุขภาพที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 • 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 • 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 • 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่าย
 • 4. พัฒนาสรรถนะบุคคลกรทุกระดับ

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

เข็มมุ่ง

 • 1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรค DM HT CKD Asthma/COPD และSchizophrenia ให้มีคุณภาพ
 • 2. ลดความแออัดของผู้รับบริการ
 • 3. พัฒนาระบบการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย
 • 4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย (DM HT EMS)