เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

อบรมโครงการร้านชำสีชาวปลอดยาและเครื่องสำอางค์อันตราย เขตเทศบาลตำบลสิริเสนางค์


โดย admin

เมื่อ 31/08/2017

ในวันที่่ 31 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้ดำเนินการอบรมโครงการร้านชำสีชาวปลอดยาและเครื่องสำอางค์อันตราย โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ นำโดยท่านเดชา กาฬจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลสิริเสนางค์ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ และนพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการ รพ.เสนางคนิคม กล่าวรายงานผลสำรวจร้านค้าร้านชำเพื่อมอบป้ายร้าน


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3